İslamiyet Öncesi

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

İçindekiler

Türk Adının Anlamı

Türk kelimesinin anlamı hakkında yaygın iki görüş vardır. Bunlardan birincisine göre Türk “doğan, türeyen, çoğalan”. İkincisine göre “güçlü, kudretli, kuvvetli” anlamındadır. Türk kelimesi siyasal ad olarak ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmış, daha sonra Türk soyuna mensup olan bütün topluluktan ifade eden bir ad olarak kalmıştır.

Türklerin İlk Anayurdu

Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır. Yapılan son araştırmalar Türklerin ilk olarak Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısı, Tanrı dağlarının kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusunda yaşadıklarını göstermiştir. Yapılan arkeolojik araştırmalar Orta Asya Türk kültürünün Paleolitik Dönemine kadar ulaştığını göstermektedir. Orta Asya’nın en eski kültür merkezleri Anav, Karasuk, Abakan, Andronova, Kelteminar ve Afanesyevo kültürleridir.

Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler

Türkler değişik zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı Orta Asya’dan göç etmişlerdir.

Göçlerin Nedenleri

1. Toprakların halkın geçimini sağlamak bakımından yetersiz hale gelmesi

2. İklim koşullarının değişmesi ve zaman zaman kuraklığın yaşanması

3. Nüfus artışı ve otlakların daralmasının ekonomik sıkıntılar doğurması

4. Yabancı devletlerin baskıları

5. Türk kavimleri arasındaki mücadeleler

6. Türklerin yeni ülkeler fethetme arzulan

Özellikle yabancı kavimlere yenilen Türklerin büyük bir kısmı başka bir devletin egemenliğine girmektense yurtlarını terk etmişlerdir. Türklerin atlı ve göçebe bir kültüre sahip olması göçleri kolaylaştırmıştır. Bütün bunların sonucunda Türkler Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır. Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşaması birbirinden farklı  gelişmelere neden olmuştur. Bu yüzden Türk tarihini belirli bir zaman diliminde aynı coğrafyada bir bütün halinde incelemek zordur.

İskitler (Sakalar)

Sakalar önceleri Hazar Denizi ila Tanrı dağları arasında yaşıyorlardı. M.Ö. VII. yüzyılda Ural dağlarını aşarak Tuna’ya kadar olan bölgeleri ele geçirmişler, ardından Kafkas dağlarını aşarak Hindistan sınırına kadar bütün İran’ı ele geçirmişlerdir. Sakalarda yönetici zümre Türk olduğu halde yönetimleri altındaki boyların çoğunluğu İranlı idi.

Sakaların yaşam tarzlarının, geleneklerinin, dillerinin ve sanatlarının diğer Türk topluluklarına benzemesi ve Orta Asya kökenli olmaları Türk kavmi olduklarını göstermenedir.

Sakalar M.S. II. yüzyıl sonlarına doğru zayıflayarak Hunların ve diğer kavimlerin arasına karışmışlardır. Bugünkü Yakut Türkleri Sakaların torunlarıdır. Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğu İskitler (Saka) dir.

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.